Menu
Hlavné menu
Novinky
O portále
Propagácia
Film tý?dňa
Chat

Obrázky
Videa
Texty
Vtipy

Súťa?e
Crazy Photo
Anketa
1

2

3

Musíš byť prihlásený, aby si mohol hlasovať.
?tatistiky
Nastavenia
Pridaj k oblúbeným
Ako domovská stránka
Diskriminácia bielych
Nie sú to Rómovia, ako ich novodobo a umelo nazývajú politici. Nikdy to neboli kočovní Rómovia, ale v?dy to boli kočovní Cigáni, nikdy ne?li do neba Rómovia, ale v?dy tam ?li Cigáni. Nevnímam to ako diskriminačné oslovenie, ale rovnako, ako napr. oslovenie Indián, Inuita, Mormón a pod. Slovo Cigán je pre mnohých Cigánov/Rómov poni?ujúce a nepriateľné, hoci pred niekoľkými rokmi e?te pojem Róm/rómsky neexistoval. V slovníku slovenského jazyka je toti? uvedený ustálený pojem Cigán - príslu?ník rómskeho etnika indického pôvodu hneď pred heslom cigáň, označujúcim klamára, prípadne luhára. Dokument má poukázať na to, koľko prostriedkov vynalo?í ?tát na ?bieleho? a koľko na ? Cigána? počas ?ivota.
Toto porovnanie sa netýka asi 10 -15 % cigánskeho etnika, ktoré sa zaradilo do ?ivota spoločnosti a ocitlo sa na strane dotujúcich ?tát a nie na strane dotovaných ?tátom.

Vek 0 rokov
? cigánska rodička?

- prichádza do pôrodnice bez batoha,
(nemocnica jej prepo?ičia ?upan, py?amo,
uterák, príbor , pohár a daruje hyg.
vlo?ky, plienky a pod.)
- ?tát dotuje výbavu rodičky


- pôrodník odrodí aj bez v?imného

- často odchádza domov bez dieťaťa, to
ostáva v opatere ?tátu( detský domov),
ktorý ho dotuje do 18 rokov povinne
a následne sa oňho ?tát stará ďalej
v zmysle sociálneho zabezpečenia

?biela rodička?

- prichádza do pôrodnice s cestovným batohom,
s kompletnou výbavou (príbor, pohár, toaletný
papier, ?upan , uteráky, hyg. vlo?ky, plienky a pod.)
- ?tát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár, toaletný papier, ?upan , uteráky, hyg. Vlo?ky a pod.)
- rodička v záujme lep?ej opatery a hlad?ieho pôrodu dáva pôrodníkovi v?imné
- berie si dieťa domov do vlastnej opatery a dotuje ho z vlastných prostriedkov do veku 24 rokov a potom sa dieťa stará o seba samé

Vek 6 rokov

?cigánsky ?koláčik?

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného ?kolského
zariadenia a stravu mu hradí ?tát, keď?e rodičia sú sociálne slabí
- v prípade cestovania do ?koly mu na prepravu prispieva ?tát
- rodičia poberajú od ?tátu sociálne dávky, príspevok na bývanie a zdravotne sú ?tandardne zaopatrení rovnako , ako bieli


? biely ?koláčik?

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného ?kolského zariadenia a stravu mu hradia rodičia

- v prípade cestovania do ?koly mu prepravu hradia rodičia
- rodičia odvádzajú ?tátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne

Vek 15 rokov

? cigánsky stredo?kolák?

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- ak nastupuje do bezplatného ?kolského
zariadenia , stravu mu hradí ?tát, keď?e rodičia sú sociálne slabí
- na ubytovanie na internáte dostáva príspevok od ?tátu vo forme sociálneho ?tipendia
- v prípade cestovania do ?koly mu na prepravu prispieva ?tát
- väč?ia časť končí so ?kolou a začínajú sa orientovať v sociálnych dávkach, poniektorí začínajú poberať aj rodinné prídavky
- mladí rodičia ale aj starí rodičia dostávajú od ?tátu sociálne dávky a zdravotne sú ?tandardne zaopatrení rovnako , ako bieli

? biely stredo?kolák?

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného ?kolského zariadenia a stravu mu hradia rodičia

- ubytovanie na internáte mu hradia rodičia

- v prípade cestovania do ?koly mu prepravu hradia rodičia
- pokračujú v ?túdiu, sú nezorientovaní v sociálnych dávkach a nepoberajú rodinné prídavky

- rodičia odvádzajú ?tátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne

Vek 19 rokov

? cigánsky mladý rodič?

- poberá sociálne dávky
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- ?iada o sociálny byt ? Dajte nám nové byty !?

? biely ?tudent vysokej ?koly?

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje na bezplatnú/platenú vysokú ?kolu,
- stravu, ubytovanie a cestovné mu hradia rodičia

Vek 24 rokov

?cigánsky mladý nevzdelaný rodič?

- kričí do kamery televízie ?dajte nám dobre platenú prácu !?
- platí si lacné nájomné
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- spolu s rodičmi poberá sociálne dávky, príspevok na bývanie
- dostáva od ?tátu sociálny byt zdarma, ?tát sa o jeho bývanie zaujíma
(95% z prostriedkov EÚ a 5% z peňazí rodičov bieleho ?tudenta a bieleho mladého vzdelaného človeka)
- ako chovanec detského domova ( kde % vyjadrenie pomeru cigánov k bielym je cca 70-30 % ) dostane z prostriedkov ?tátneho fondu rozvoja bývania 100 % hodnoty nehnuteľnosti

?biely mladý vzdelaný človek?

- hľadá si zamestnanie a uplatnenie v spoločnosti sám bez pomoci ?tátu
- platí si drahý podnájom
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza ?tátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a pod.
- hľadá cesty k nadobudnutiu vlastného bývania, ?tát sa o jeho bývanie nezaujíma


- z prostriedkov ?tátneho fondu rozvoja bývania dostane maximálne 80 % hodnoty nehnuteľnosti


Vek 30 rokov

? cigán v produktívnom veku bez produkcie pre ?tát?

- má sociálny byt

- platí si lacné nájomné a ?iadne splátky na byt
- poberá rodinné prídavky na deti
- spolu s rodičmi poberá príspevok na stravu pre deti, sociálne dávky, príspevok na bývanie a? do doby poberania dôchodku
- má 10-15 detí kvôli vy??ím rodinným prídavkom a sociálnym dávkam
( Rodičia nemô?u fyzicky, finančne a ani duchovne vychovať toľko detí, no dr?ia sa hesla : ? ja porodím, ?tát vychová?. )

? biely človek v produktívnom veku?

- kupuje si byt na hypotekárny úver so splatnosťou 30-tich rokov a preplatením kúpnej ceny o 200%
- platí nie najlacnej?ie nájomné a hypotekárne splátky
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza ?tátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a pod. a? do odchodu do dôchodku

- dieťa si z dôvodu finančného deficitu nemô?e dovoliť, nanajvý? 1-2

Vek 62 + rokov

?cigánsky dôchodca?

- mení sa iba názov príspevku zo sociálneho na dôchodkový

- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov poctivého a dôsledného poberania sociálnych a iných dávok , ktorým mu ?tát prispieva na ?ivot bez práce

? biely dôchodca?

- odchádza do dôchodku s minimálnou vý?kou dôchodku, preto?e zamestnávateľ ho vyplácal z minimálnej mzdy kvôli ni??ím odvodom ?tátu

- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov poctivej práce a dotovania ?tátu

?
?cigánsky nebo?tík?

- miesto na cintoríne a vlastný pohreb ho vôbec nezaujíma, veď v najhor?om ho pochová ?tát na vlastné náklady

? biely nebo?tík?

- počas ?ivota si musí na?etriť z biedneho dôchodku na miesto na cintoríne a vlastný pohreb

Nechávam na ka?dom z Vás, aby si urobil obraz, či je na Slovensku tzv. diskriminácia Cigánov alebo bielych. V mojich postrehoch nerozoberám podiel kriminality, ktorú Cigáni páchajú vzhľadom k ich počtu, ale určite by to boli zaujímavé čísla.
Zastávam názor, ?e slovenskí politici / formálne figúrky/ v záujme pochlebovania európskym poslancom doká?u diskriminovať bielych občanov, len aby vy?li v ústrety na?im chronicky sa sťa?ujúcim cigánskym spoluobčanom a ulahodili europolitikom. Európski politici sú tí , ktorí nikdy ne?ili vedľa cigánskej rodiny a ani netu?ia, čo je cigánske etnikum. Majú plné ústa diskriminácie Cigánov na Slovensku a poznajú iba na kameru sťa?ujúceho sa ?pinavého Cigána pred drevenou polorozpadnutou chatrčou. Nepoznajú slovenskú mladú rodinu, ktorá sa nesťa?uje do kamery , dotuje tento ?tát, pracuje a je preňho prospe?ná, býva v rodičovskom byte, no od ?tátu neočakáva nič zadarmo, hoci pre?íva iba vďaka podpore starých rodičov. Títo ľudia nás učia spoluna?ívaniu s cigánskymi spoluobčanmi. Nie je to tro?ku smie?ne ?
Ako slobodne hovoriaci , triezvo zmý?ľajúci a nezaslepený človek, ?ijúci v tomto ?táte si dovolím upozorniť na ďal?í problém, ktorý politici nevidia z dôvodu úmyselnej krátkozrakosti alebo obavy pred kritikou európskych v?evediacich politikov. Na Slovensku klesá krivka natality ( pôrodnosti), čo mô?e a v budúcnosti aj bude znamenať problém. Kladiem do pléna rečnícku otázku. Klesá natalita aj u cigánskeho etnika? Ja osobne si myslím, ?e nie ( viď. počet prvákov v obci Jarovnice v roku 2007- počet prvákov vzrástol natoľko, ?e bola potrebná rekon?trukcia mimo?kolských priestorov, drvivá väč?ina sú cigánski prváčikovia). Sú si politici vedomí toho, ?e hoci natalita spoločnosti vyjadrená absolútne klesá, pôrodnosť Cigánov v relatívnom vyjadrení k pôrodnosti bielych rapídne narastá. Čo to asi znamená pre spoločnosť o 20 ? 30 rokov ? Podľa môjho ?obyčajného? názoru buď sa Cigáni začnú vzdelávať a obsadia pracovné miesta lekárov, právnikov, mana?érov alebo si vláda musí vytvoriť značnú finančnú rezervu, skutočný balík peňazí pre vyplácanie sociálnych dávok pre Cigánov a dôchodkov pre ľudí, ktorí teraz odovzdávajú svoje sily a schopnosti tomuto sociálne cítiacemu ?tátu. Alebo budú bieli pracovať dovtedy, kým v práci naposledy nevydýchnu, len aby bolo z čoho vyplácať sociálne dávky. Koho asi v budúcnosti ?tát uprednostní ?
A e?te jeden postreh, resp. návrh. Nerozmý?ľa ?tát nad zvý?ením rodinných prídavkov na deti z 540,- Sk/dieťa napr. na 2000,- Sk/dieťa, ale s prispievaním iba na 4 deti. V takom prípade by aj biela rodička s vy??ou mierou zodpovednosti za budúcnosť dieťaťa pocítila reálnu finančnú pomoc, ktorá je v mnohých prípadoch nie nezanedbateľným kritériom pri rozhodovaní či mať, alebo nemať dieťa. Nemo?no to chápať ako diskriminačný krok, preto?e nikomu nebude bránené, či zakázané mať aj viac detí, iba sa o ne bude musieť postarať sám, hrubo povedané, na vlastné náklady. Myslím, ?e by bolo menej rodín s 10 - mi deťmi, ale zvý?il by sa počet rodín s deťmi vôbec a tie? počet detí v rodinách, t. z., ?e by bolo viacej rodín s troma, či ?tyrmi deťmi a nie iba s jedným , či dvoma a slobodné matky by sa nebáli vychovávať deti aj samé. Balík peňazí určený na rodinné prídavky by sa mo?no iba ináč prerozdelil a neprofitovali by z toho len mnohopočetné rodiny, ako je tomu teraz, ale rodinné prídavky by boli skutočnou pomocou aj pre rodiny s 1-4-mi deťmi. Myslím, ?e stojí zato sa nad tým aspoň zamyslieť.
V prírode existuje jav zvaný parazitizmus. Ko?atý strom vďaka svojim koreňom poctivo čerpá vodu a ?iviny z pôdy a zásobuje nimi celý vlastný kmeň a korunu. Keď v?ak strom vytvorí podmienky pre ?ivot ďal?ieho cudzieho organizmu, ktorý ?ije na ňom a z jeho práce, tak ten organizmus tie podmienky určite vyu?ije a to nie len k vlastnému pre?itiu, ale aj k ďal?iemu rozmno?ovaniu. Strom v?ak doká?e ?iviť oboch iba do určitého únosného bodu. Keď sa cudzie organizmy premno?ia natoľko, ?e strom u? nedoká?e svojou prácou ?iviť ani jedného, celý strom odumiera a s ním aj cudzopasník, ktorý si neuvedomil, ?e svojim nadmerným rozmno?ením zabil svojho ?iviteľa a tým aj sám seba. Tento prírodný jav mi pripomína jav z na?ej spoločnosti. Čo vy na to ?

Slobodne mysliaci a národne cítiaci občan SR

Ing. Ľubomír Fri?nič .

Nie je toto trestný čin ( zneu?itie maloletej)?

Ôsmačka má dvojročného syna!
09.11.2007 07:00
KROMPACHY - Porodila u? v trinástich! Hoci Anička (15) chodí len do 8. ročníka, materských skúseností má na rozdávanie. Jej syn Oliver koncom tý?dňa oslávi u? druhé narodeniny.

?Robí nám v?etkým radosť. Pomaly u? začína rozprávať,? pochválila sa jedna z najmlad?ích mamičiek na Slovensku. Rodičovská ťarcha je rozlo?ená aj na plecia babky Albíny (33) a dedka Zoltána (32), ktorí sa o vnúča starajú počas dcérinej neprítomnosti.
?Keď treba, rada pomô?e aj moja ?ena,? dodal pradedo Viliam Gábor, ktorý oslávi koncom mesiaca 50-ku. Nad skorým pôrodom vnučky sa u? nikto v rodine nepozastavuje. ?Čo bolo, bolo, prespala sa, ale teraz sa u? len te?íme,? poznamenala prababka Albína (49).
Anička patrí medzi najmlad?ie rodičky na Slovensku. Podľa jej príbuzných prírastky v mladom veku sú v ich rodine be?né a nebránia sa im. ?Len nech je malý zdravý, my si ho u? povarujeme. Pravda, zi?lo by sa viac peňazí,? dodal starý otec Zoltán, ktorý počas na?ej náv?tevy Olivera strá?il.

Sociálno právny systém na Slovensku - bohu?iaľ pravdivý.

Práva cigáňov :

Cigáň ti mô?e vynadať do bielych kuriev. Teba sa potom nikto nezastane, preto?e sa to pova?uje za ich prirodzený prejav. Ale nedaj bo?e, aby to bolo naopak. Ob?alujú ťa z rasizmu.

Cigáň má právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ty. To, ?e do zdravotnej pokladnice pravdepodobne nikdy neprispel je fakt, ktorý je ov?em veľmi ?rasistický?, a preto to rad?ej nikde nehovor.

Cigáň má právo tvoju vlasť ohovárať v zahraničí a má potom právo sa vrátiť a ?iadať u nás znovu podporu.

Cigáň má právo získať byt len na základe svojej farebnej odli?nosti. Vôbec nezále?í na tom, ?e na taký byt iní čakajú dlhý čas a musia zaň zaplatiť.

Cigáň má právo na teba zaútočiť so zbraňou v ruke bez strachu z obvinení z rasistického útoku. V prípadě tvojho útoku na cigáňa, má? smolu, ?e to - div sa svete - neplatí naopak. Bude? trestaný za napadnutie, ba čo viac - za rasistický útok.

Cigáň má právo zneu?ívať ná? sociálny systém. Pokiaľ to ale u? preháňa a my to u? nebudeme tolerovať, má cigáň právo ?alovat na?u republiku v zahraničí, ktoré mu potom v jeho ?isto neod?kriepiteľnom? práve vyhovie. V konečnom dôsledku mu to potom aj tak zaplatí? len ty.

Cigáň má právo (ostatní majú povinnosť) chodiť do ?koly a má právo ru?iť tvojho potomka, čím vlastne znehodnocuje kvalitu výuky. Pokiaľ sa cigáň nič nenaučí, je to chybou výukového programu a nie jeho.

Cigáň má právo na neobmedzený počet potomkov. Ty má? povinnosť uhradiť mu jeho finančné náklady na ich tzv. ?výchovu?, a to aj v prípade, ?e ty sám nemá? dostatok prostriedkov na svou vlastnú rodinu.

Cigáň má právo demolovať čokoľvek, dokonca i to, čo mu nepatrí. Ty má? povinnosť uviesť v?etko do pôvodného stavu, a to za tvoje peniaze. Pokusy o obranu sa nezlučujú s právami cigáňov na kľudný, slu?ný a dôstojný ?ivot v na?ej zemi.

Cigáň má právo na dôchodok v rovnakej vý?ke, ako má? ty. To, ?e si Ty celý ?ivot pracoval, ťa neospravedlňuje.

Cigáň má právo na zverejnenie pozitívnych informácií o jeho etniku. V prípade pokusov o zverejnenie negatívnych informácií o cigáňoch, má právo cenzúry.

Cigáň má právo na utajenie informácií, ktoré by verejnosti prezradili skutočné náklady na ich vydr?iavanie na Slovensku. Polo?ky ?má dať - dal? z tohoto pohľadu niesú obľúbenou témou cigánskych zastupiteľov a hovorcov.

Cigáň má právo po?iadať o dotácie na projekty rozvoja cigánskej kultúry a na rôzne cigánske spolky. ?tát má potom povinnosť im vyhovieť aj keď sa zjavne jedná o podvod.

Cigáň má právo na svoje práva aj v prípade, ?e to obmezuje práva necigánskeho obyvateľstva.

Cigáň má právo poznať svoje práva.

Cigáň nemá povinnosť poznať svoje povinnosti.

TY MÁ? PRÁVO LEN DR?AŤ HUBU !!!

Ak s tým súhlasí?, po?li to ďalej......


Zdroj: Vychytané.sk
Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buď prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíš byť prihlásený.
Prihlásenie
Nick

HesloZabudol si heslo?
Nechaj si poslať nové.
Štatistika uživatelov
Celkom registrovaných uživatelov: 46836

Dnes: 0
Vcera: 80
Tento týžden: 0
Tento mesiac: 0
Tento rok: 0
Najnovší uživatel: moresopakes97
Náhodná Fotka
Biker
Biker
?port